referenties

 

RIRA (Ruimte voor Initiatieven in duurzame warmte en koude door Retrofitten): Gebied Amstel III (2019-2021)

  • Wanneer bestaand bedrijfsmatig vastgoed CO2 wil terugdringen, zijn warmte- en koudenetten een interessante optie! Warmtenetten zijn vaak geclusterd in kantoorparken of bedrijventerreinen. Door gebruik te maken van restwarmte van datacentra kan een laagtemperatuur warmtenet ontstaan. Hoe kan dat worden toegepast? Er is een systeemverandering nodig om de toepassing van warmte- en koudenetten te bevorderen. ‘Open’ warmte- en koudenetten kunnen worden hergedefinieerd in modulaire energiediensten enerzijds en het netbeheer en levering anderzijds. Dit ‘open systeem kan mogelijk gemaakt worden met een raamwerk op zowel organisatorisch, technisch als economisch vlak.
  • In het kantoorgebied Amstel III in Amsterdam Zuid Oost ontwikkelen we dit raamwerk en vanuit TKI-RIRA toetsen we de resultaten bij stakeholders. Daarnaast is er de intentie om de realisatie van een open warmte- en koudenet tot stand te brengen. Het kantoren- en bedrijvengebied van Amstel III is 250 ha. van omvang en bestaat uit een kantorenzone met ca 720.000 m2 bruto kantoren oppervlak en een bedrijvenzone. Het is recent een nieuwe weg ingeslagen met een geleidelijke transformatie van monofunctioneel werkgebied naar een gemengd (hoog)stedelijk werkwoongebied in de kantorenzone, en een gemengd werkgebied in de bedrijvenzone. Villa Ville draagt hier aan bij door de stakeholders te mobiliseren en hun behoefte en wensen te vertalen in een business en marktmodel ter realisatie van een dergelijk warmtenet.
  • Partners in dit project: Equinix, Huygen, Escoplan, Greenvis, Hogeschool van Amsterdam, Villa Ville Sustainable Developments. 

FODEO; Flexibele Opslag Duurzame Energie in Oosterwold Almere (2020 -2022)

  • Initiatiefnemer van een onderzoek van de opslagmogelijkheden van duurzaam opgewekte zonne energie. Door middel van het optimaliseren van het gebruik van energie in de woning door de toepassing van Smart Energy Systems en opslag van energie dmv waterstof en het gebruik van de daarbij vrijgekomen restwarmte maken we bewoners onafhankelijk van het energienetwerk. We mobiliseren de bewoners in clusters die willen participeren in de pilot. Zo kunnen we een nieuwe Local Energy Comunity creëren die via een nieuw marktmodel kan handeen met haar eigen opgewekte energie. De opslag met waterstof maakt seizoensopslag mogelijk en kan bijdragen aan het opvangen van piekbelastingen in het energienetwerk.
  • Doel van dit project is bijdragen aan het optimaliseren van de zelfvoorzienendheid van energie op wijkniveau.Dat biedt kansen voor een nieuwe markt voor uitwisseling en verhandeling van lokaal opgewekte en opgeslagen zonen-energie. Hierdoor ontstaan nieuwe marktmodellen en een grotere bereidheid voor bewoners om in duurzaamheid te investeren. Met FODEO willen we bewoners faciliteren bij het opzetten van een Local Energy Community en daarbij gaat het om het organiseren, financieren en technisch realiseren en exploiteren van een lokale energie infrastructuur.
  • Partners in dit project: ABB, Ideate, Huygen, Spectral, Nedstack, JOB, Poinselot, Villa Ville Sustainable Developments.

DASESO Deel Auto & Smart Energy Systems Oosterwold.

  • DASESO wil bijdragen aan de energietransitie door het stimuleren van gedrag van bewoners in een Local Energy Community (LEC) aangaande de inzet van de eigen duurzame energie opwekking, -opslag -gebruik en -verhandeling. In twee pilots gaan we de opgewekte zonne-energie via een bi-directioneel laadplein opslaan en (deel)auto accu’s. Via een Smart Energy Systeem kunnen de zonnepanelen, warmtepompen en accu’s aangestuurd worden en kunnen de bewoners via de LEC handelen in energie. Daarnaast gaat Alliander via diverse tarief prikkels onderzoeken welke mogelijkheden voor congestie management en Peak-shaving er zijn. De twee pilots worden uitgevoerd in Almere Oosterwold.  
  • Partners in dit project: Huygen, Fluctis, JOB, Poinselot, Villa Ville Sustainable Developments.
Is ons huidige energienetwerk voldoende toegerust voor de toekomstige vraag?